Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$4

Verhandeling

drijven van een Le.:cr. Ik moet bij dit alles

nog maer alleenlijk aenmerken , dat er doormalle de werken van dezen Meester een trek van fnakcrij heen fchijnt, welke, zomtijds, als hij dezelve onbedwongen involgt ; gelijk in zijne St. Antonui temptatie , een vrij khigtige vertooning maekt.

De Graef gaude maekte te Rome kennis met Adam Els hei mer, en graveerde eenige weinige Prenten, naer de ontwerpen van dezen Meester. — Gaud was een jong Edelman , die eene reize dede, en oeffende het graveren nimmer als een beroep. Hij zoude dus, met regt, onze toegevenheid vorderen , ingeval zijne Prenten weinig verdiensten hadden : Doch dezelve zijn fraei in haere foort; maer over 't geheel ftijf en niet zeer aengenaem. Zij zijn ten uiterften uitvoerig en net, maer bier door zijn zij ook van alle vrijheid ontbloot. De onderwerpen van zijne verkiezing waren Maenen Fakkel-lichten, en hij muntte bijzonderlijk uit in het wel verbeelden van de werkingen dezer onderfcheide lichten. Zijne Prenten zijn meest alklein. Daer is er, zo ver mij bekend is , maar één van een grooter formaet , namenlijk de Fiugt naer Mgipte.

Salvator rosa heeft meerder Landfehappen dan Historiën gefchilderd , doch zijne Prenten' zijn voornamenlijk historieel. Hij was tot de Schilderkunst opgebragt, en verftond zijne kunst in alleopzichten volmaakt , uitgezonderd dc vcrdeeling

van

Sluiten