Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«O VERHANDELING

Eerige andere hulpmiddelen ter vordering, drm die, welke zijne genie alleen hem verfehalte. Hij hadt geen belang gcfteld in zich eenige aenbeveling te bezorgen, cn hij hadt ook niemand wacrbij hij zich kon vervoegen, ten einde zich een behoorlijk onderhoud in zijn verblijf te vcrfchaffen; dus moesten dc openbare werken der beeldhouwkunst, de voornaemfte voorbeelden zijn, welke hij tot zijne beoeffeniug gebruiken kon; en deze beoeffende hij óók zo. fterk door hen geitadig op allerlei wijze naer te tekenen, dat hij, zo men verhaeld, hen alle, Uit zijn hooft, afbeelden kon. Deze bekwaemheid verkregen hebbende, vatte hij nu het Penfccl op; maer hij ondervond ras, dar het fchool, waer in hij zich geoelfend hadt, niet genoegzacm was vooreen Leerling der Schilderkunst. Hij hadt verzuimt om zich eene goede behandeling der kleuren eigen te maken, en hier door werden zijne fchilderijen niet geacht. Deze te leurftelling trof hem zeer fterk, hij wierp het penfeel ter zijde, en leide zich geheel en al toe op het etfen, waer in hij goede vorderingen maekte, en niet tegenftaende zijne Prenten in geringe achting zijn, zo hebben dezelve echter groote verdienden. Wij moeten 'er zekerlijk niet veel zamenhang van 't ontwerp in zoeken. Er fchijnt een ftrael van geestdrijverij in alle zijne zair.enftellingen, en men gist, met reden, dat zijne herfens niet volkomen wel gefteld waren. Wij vinden gemeenlijk, in zijne ftukken, zodanig een verwar-

Sluiten