Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

otek PRENTEN, tfg

wet een verbazende Majefteit ingevoert; -— Zijne beste werken zijn, naer zijne tekeningen, lugtig geëtst, door er tin c e r , welke hem regt gedaan heeft.

Bolswaert graveerde de werken van rubbsns ir» eenen fmaek, welke dezen meester waerdig was. Een zelve vrije en krachtige manier, welke in de fehilderijen plaets heeft, wordt ook in deze Prenten gevonden. Men verhaeld dat uubbens de proeven van dezelve nazag, cn dit is ook vrij waerfchijny lijk, dewijl de denkbeelden van den Schilder ze* volmaekt in het werk van den Graveerder overge. bragt zijn.

Pontius heeft ook verfcheiden prenten van rubbens gegraveerd, en zoude een grooter naem ver. worven hebben, indien bolswaert zijn mededinger niet geweest ware.

Schiamosi etste eenige weinige Prenten van de verborgenheeden der Rozekrans, in eenen meesterlijken fmaek. De zamenftelling heeft wel geene groote fchoonheeden, maer de tekening is goed, dc beelden zijn bevallig, en de hoofden zijn zeer gees. tig behandeld.

De uitvoering van romein nE hooge is onnavflglijk. Mogelijk beeft geen meester immer in een vnjer en geestiger manier geëtst, en teffens is er eene rijkheid in, welke men zelden zoo Proot ontmoet. Zijne beelden zijn veeltijds goed; doch zijne zamenftelling is in 't gemeen gebrekkig : zijnde E de-

Sluiten