Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oVsr PRENTEN. fy

Zeer fchoon. Veele van de Prenten in zijn Tekenboek zijn ook goed. De grootfte van zijne afzonderlijke prenten, is de verbeelding van Jofef tn Egipte: Ia de zelve zijn vele misdagen zo in de tekening alsïn de uitwerking, waer van fommige op zijne reke-' ning, en fommige op die des meesters, welke hij kopiieerde , gefield moeten worden: doch het is echter over 't geheel een bchaeglijke prent.

Francis. PeuRiERwas de z^on van een goudfmit in het FranschCompté. Hij hadt zich geheel aen een ongebonden leeven over gegeven, en toen hij doof zijn degtgedrag genoodzaekt was z:jns Vaders huis te verlaten, voerde zijne neiging hem naer ltalien. De wijze op welke hij derwaerd reisde was zeerzonderling. Hij vergezelde een blinden bedelaer, met wien hij over een kwam, dat hij hem leiden zoude voor de helft der aelmoefen welken zij zouden ontvangen. Te Rome leide hij zich toe op het fchllderen, en maekte grooter voortgangen, dan men van zijn losbandig leeven kon verwagten. Hij gaf eene groote verzameling van ftandbceldcn cn andere oudheden in het licht, welke in eene vrij meesterlijke manier geëtst zijn. De tekening is veeltijds onnaeuwkeurig, maer de houdingen zijn wel verkoren , en de uitvoering is geestig. Veele derzelver fcliijnen in haest opgemaekt te zijn , doch aile dragen merktekens van genie.

.Marot, de bouwmeester van Koning Willem UI, heeft ook eenige ftandbeelden geëtst in eene vrij

mees-

Sluiten