Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioS VERHANDELINO

uitvoering en eene geestigheid in zijne boomen, welke salvator ni.et bezit. Maer zijne beelden deu-. gen niet. In zijne prenten van Porfensia en van Diava vind men vrij grove voorbeelden, nietallcen van lompe omtrekken, maar ook van flegte tekening. Zijne hoofdzaek is het landfchap , en zijn beste prenten zijn die, welke uitgaan onder de tijtels van De Latrones, De Augurs, Tobias, Hagar, en de wederga van deze lactfte.

Pik anesi heeft een grooter verzameling van Ro,« meinfehc oudheden uitgegeven dan eenig ander Meester ooit gedaen heeft; ook heeft hij een groot aental van hedendaegfche gebouwen bij zijne oudheden gevocgt. De oordeelkundigen zeggen, dat hij zich te veel op zijn oog verlaten heeft, en dat zijne evenmatigheden en doorzichten veelal vol fouten zijn. Hij fchijnt van een zeer vlugge genie geweest te zijn, want ons is verhack!, dat hij de gezichten zo luchtig en ruuw als mogelijk was op de placts zelve aftekende , en vervolgens het overige uit zijn geheugen en vinding opmaekte. Men kan ook van een kunftenaer, welke zo groot een aental Van ftukken levert, geene groote naeuwkeurigheid verwachten: de minfte prijs, waer voormen zijn volkomen werken koopen kan, bedrac-gr vijftig pond ftcrling. De groottte verdiende van dezen kunftenacr beftaet in dc uitvoering, welke hij volkomen magtig is. De vastheid , vrijheid, en ftoutheid van zijne trekken gaen alle befchrijving te boven,

en

Sluiten