Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. 123

ongevallig op zijn kruis: zijn gantfche Lichaem is door evenwijdige liniën en regte hoeken zamengefteld: de trekken van zijn gelaet drukken zijn pijnlijk zieltogen zeer wel uit; maer zijne beenen zijn niet evenredig aen zijn lijf'. De drie laege beelden van de groep der Ruiters bezitten weinig fchoonheid. Ook is die Ruiter welke het naeste van de drie naer het kruis flaet, ftijf en onbevallig, gelijk ook zijn Paerd. Salvator fchijnt niet de minste kennis van de evenredigheid en ontleedkunde van dit dier gehad te hebben. In de daad die gantfche hoek van deeze Prent deugd niet, en ik twijfel of de Zamenftelling er niet bij gewonnen zoude hebben, indien dezelve weggelaten was.

Het Landfchap is wonderbaerlijk wel gefchikt voor het onderwerp. De brokkelagtige rots, boven op ,met ruigt en kreupelbosfch bewasfen, en over zijne geheele agterwaerds wijkende zijde gelijkelijk overfchaduwt, is op zich zeiven een behaeglijk voorwerp: en verfchaft den beelden eenen uitmuntenden agtergrond.

De Uitvoering is in deze prent gelijk aen die der andere werken van salvator.

DE

Sluiten