Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$vkr P R E N T E ÏC, 5^$

DE GEJAEGDE WOLF door HONDIUS,

ï~ïoewel de Zametiftellitig, in deze kleine prenc goed is, zo is er echter re veel- eenzelvigheid in de rigting van de lijven der onderfcheidcue foorten vart dieren. Ook is de groep te veel gebroken en onr beert die vastheid welke zij noodig heeft om eerê partij te maken. De zichteinder is nu te hoog maer indien de aflijning der prent hooger genomen; was, dan was dit verholpen geweest. De rijzende grond boven het hoofd van den wolf was voldoendes geweest voor het verfchiet, echter is de Rots, welke nog hooger rijst, zo fchoon getoetst, dat het jammer zoude zijn indien men dezelve weg deed. Het licht is zonder eenig oordeel verdeeld. Mogelijk had het verbeterd kunnen worden, indien alle de tusfehenwijdtens tusfehen de pooten en koppen der dieren ftil gehouden waren , en de fchaduvi onder het jonge Hert en den gewonden Hond zeec fterk gemaekt was; dit had de beelden ftout doer» uitkomen, en zoude, zelfs zonder eenige verdere verandering, eene goede uitwerking gegeven hebben. —-

l 3 Oa

Sluiten