Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Prenten. m

Zeldzaem eene fterke partij van licht ontvangen. —. In deze Prent zijn geene zeer treffende voorbeelden van Uitdrukking. Het voornaemfte beeld heeft er niets van. Het eenige , waer in men den eigenlij. ken grappigen aert van hogarth ontdekt, is dat van den Waerdeerder, die het goud met zijne vingers beproeft, en wiens gantfche character men in eens bevatten kan. — Het jonge Vrouwsperfoon verfchafte den Kunftenaer de gelegenheid tot het invoeren van een bevallig beeld, en dit zoude veel behaeglijker geweest zijn dan het beeld , dat er ftaet, en het welk in 't geheel geen voorwerp is, waer door iemand zoude kunnen verleid worden. Het Doorzigt is wel net, maer flijf en gezocht. Zo veel venfters en opene deuren mogen den leering, welke den Aucteur bedoelde, aenduiden ; doch zij verfnipperen den agtergrond, en benadeelen deszelfs eenvoudigheid.

De tweede Prent vertoont onzen Held midden iij de verkwistingen van een a la modisch leeven. Hij wierdt ons in de eerfte Prent als een Jongeling van agtien jaren voorgcfteld. Hier is hij meerderjarig. Hij heeft nu al de blooheid en lompheid van eenen Schoolknaep afgelegd, en de houding van een Heer du ton aengenomen. In ftede van den Boeren, kleedermaüer , welke hem de maet voor het rouwkleed over zijnen Vader nam; wordthij nu opgewacht doorFranfche Coëfeurs, Fraufche Kleedermakers,Verzenmakers, Modekramers- Roskamnrers, Hoerewaer-

den»

Sluiten