Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ver PRENTEN. i4ji

fisfeikking van de vierhoofden in de vorm van eene ruit zeer onaengenaem is. Alle zodanige regelmatige vormen moeten met voordacht vermeden worden. Het Licht zonde goed verdeelt zijn, indien de fchout die het arrest in de hand heeft, en de IToeldrager een weinig lichter, en dc vrouw wat donkerder geweest ware. De fchittering van het witte voorfehoot is onaengenaem. — In deze Prent zien wij verfchciden fchoone voorbeelden van Uitdrukking. De veibaestheid en fchrik van den armen Jonker vertoonen zieli in alle zijne leden zo fterk als de vrees voor het in wanorde raken van zijnen opfchik toelaet. De beledigende wijze van gaZag voering is in den eenen fchout, en de hardhartige ongevoeligheid die zich met de ellende vermaekt, is in den anderen zeer fterk getekent. Ook Is de bewustheid, of het denkbeeld van eigen waerde, niet onaertig afgebeeld in den eerlijken Wallis* man, welke alleen in het ftuk gebragt is om den tijd

der gebeurtenis aen te wijzen. («) Ten op«

zich-

ra) Te weten St. Davidsdag, zijnde den ifteMaert Welke d?g aen St. David Bisfehop van Minevij in Wales toegewijd is; en op welken dag de Tnwoners van Wales, look co hunne hoeden dragen, ter gedachtenis vr.n de overwinning welke sij, onder het geleide van defen Bisfehop, over de Saxen behaelden ; hebbende zij toen op zijn bevel look op hunne hoeden gedra* gen, teneinde elkander te kunnen onderkennen. K 2

Sluiten