Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L E E Z E R!

V

In eenen gevestigde» ouderdom, het tooneel dezer ivaereld te verlaaten, zonder zich eenige kunde van het menfchelyke hart verkreegen te hebben, bezvyst zekerlyk, dat men in volkomen vreemdehngfchap met zich zelve geleefd hebbe,en, in den wysgeerigen zin, als een dier is geftorven , tot welke hoogte men zyne beroemdheid ook gevoerd zie. Zulk leeven en fierven brengt bet grootst nadeel aan het belang van den redelyken mcnsch toe; het fielt alle voorrechten van voortreffelykheid ter zyde, en maakt hem byna ongefchih en onvatbaar voor die maate van eer een onjterffelykheid, waarvan men zich t op gronden van Godsdienst en reden, zulke uitgebreide denkbeelden gewoon is te maaken,en zo onbedenkelyk veel laat voor/laan.

Ce/yk het, ten onzen voordeele, zeer aankomt, op deze noodige kunde, zo ligt aan de gegrondheid derzelve en de wyze, ivaaropzy verkreegen worde, niet minder gelegen.

Ik heb dezen fchryver willen vertaaien , op dat hy myne landgenooten, gelyk de zynen, zou mogen leer en, zich ( in heiderleie opzichten, voortreffelyk te ma aken,

Sluiten