Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCHE'N. ? derd, blyven my ten minften nog twee zwakke armen, my door de natuur gefchonken , om myn lyf en leeven te beveiligen , overig — armen , die te zwak zyn, om, in maatfchappyen, waar menichenliefde niet geduld wordt, my voor bedriegeryen en geweld te befchutten.

Het heerlykfte der natunr heeft geen invloed , waar de menfchenliefde geen gezag heeft. Men wandelt voorby zuigende moederen , zonder derzelver tederheid te gevoelen, en befchouwt met verachting de zilveren hairen der gryzen. Men vindt geene waarde in het zweet, dat nederdrupt van het gelaat der naerftigen en voedt geene achting voor de traanen der armoede.

6 Jongeling, hoor, terwyl uw bloed tintelt in uwe aderen, naar de roepende Item der natuur en poog uwe ziel te vormen naar menfchenvriendfchap en goedheid, Neem de geheele natuur ten voorwerpe uwer liefde. Bemin alles, wat met u in te bestaan, als in eene onderlinge algemeene weldaad, deel heeft. Wyd allen , waar in gy eerwaerdige blyken van menscheid vindt, en al zou zulks ook ten kosten van uw geluk zyn, uwe A 4 lief-

Sluiten