Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL. It

hart zyn, te mogen betrouwen , dat de asch uwer eerenswaerdige voorouderen niet vermengd werde met die van een booswicht. Breng u te binnen, dat gy, van goeden afkomfte , geen ander bewys van aanzienelyke geboorte , dan de eerlykheid uwer voorouderen, bezit. Myn overgrootvader was wel alleehelyk een landman; maar zo eerlyk, dat wy ons met recht, op de afdamming van dien, iets mogen laaten voorftaan. Niet altyd zyn riddertekenen en wapenfchilden door eer en rechtfchapenheid verdiend. Indien ik myne afkomst van onheugelyke tyden rekende en een verachtelyk bloed het deel myner voorouderen geweest ware, dan wilde ik veel liever van die hooge oudheid der geboorte afftaan en myn adel van gisteren tellen. Op gelyke wyze myn zoon, onderftelle ik , dat gy denkt. 'T is met de weetenfchappen als met de geboorte gelegen. Leg u nooit op het verkrygen derzelven toe , om geleerd te worden; maar om nuttig te zyn. Niets is in myne oogen onverdraagelyker voorwerp dan de hoog™ meed eenes geleerden. Niemant ter waereld heeft recht , zich op zyne bekwaamheden te verhoogmoedigeu. Wanneer gy den hoogden

rang

Sluiten