Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL. 13 by ontroerende verhaalen, weenen, en het onheil hunner medebuigeren in de maatfchappy, tot welke zy béhooren , niet gevoelen. Sommigen zullen fchreien over het noodlot der hottentotten en geene traanen durven derten ten bthoeven hunner rampfpoedige medemen fchen. Dezen trekken zich den ellendigen fiaat der wilden aan, die zo verre van hun afzyn , en gedraageu zich dikwyls hardvochtig en wreed tegens ongelukkigen , die hen om hulpe aanfpreeken. Laat het u ook niet genoeg zyn, den ongelukkigen met geld te hel. pen, deze dienst is alleen den luiaard genoeg. De waarachtige menschenvriend weet dienden te bewyzen , die hooger waardy dan het geld, hebben. Wanneer gy niet in daat zyt, uwen medemenichen andere weldaaden te bewyzen, dan die in geld bedaan, dan zyt gy met de daad armer, dan de bedelaar, die u, om een aalmoes aanfpreekt; immers, t' eiken oogenblikken zyt gy blootgedeld aan het gevaar, om van uwe grootmoedigheid, met uwen buidel tevens, te worden beroofd.

Leef deugdzaam , bemin den omgang der verdandigen; en leer dezen uit hunne daaden kennen. Heb God lief en eerbiedig den Gods-

dienst.

Sluiten