Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL. iS

haage,my fchielyk van mynentydelykenpostte roepen. In u hoope ik te herleeven,en u,als een veelbeloovend en goed kind, aan den hemel en aan myn vaderland te fchenken, 't iswaarfchynelyk, dat u de ftaat dezes iands , na ver. loop van eenige jaaren, dezen of geenen rechterlyke post zal aanbieden. Gy zult gehouden zyn, eenen eed te zweeren, zo dra gy uwe voeten in den tempel der gerechtigheid zultgezet hebben.

Och.' of het my vergund ware, zo lange te leeven, dat ik u dezen plechtigen eed hoorde afleggen! ik zou dan den mynen, voorheen gedaan, met den uwen vernieuwen, en , vol vergenoegde aandoeninge, aan dien dag, waar op uw vader den vorst en het vaderland gelyke trouwe zwoer , die altyd de wellust zynes leevens geweest is, denken.

Dezen eed , myn zoon , zal eenmaal de vreugd myns leevens of de kwelling uwer dagen uitmaaken. Ter uitoeffening van den plicht eenes rechters , is hetnoodig, dat gy u met moed en flandvastigheid , ter rechterlyke bediening, toerust. Waarheid moet gevestigd worden op uwe lippen en geene menfchen vreez*e moet eenig deel hebben in de vonnis-

fen

Sluiten