Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 DEROOVER fen , welken gy zult moeten uitfpreeken* Laat uw hart altyd tedergevoelig zyn , en heb medelyden met den ongelukkigen lyder» Schaam u nimmer over den troosteloozen gevangen traanen te Horten. Deze zal u zyn goed — een ander zyn leeven betrouwen. Zouden u de menfchen iet gewigtigers kunnen betrouwen? Geen ander grondbeginzel, kan ik u, ten dezen opzichten, aanbieden dan deze vermaaning. Gedraag u tegen uwe partyen in dier voege, als gy zoudt wenfchen, dat anderen, in welkers handen gy uw goed en leeven betrouwd had, zich tegen u gedroegen.

Moet gy^ na dit alles bedacht te hebben, niet bekennen, dat 'er niets fchandelykers voor de natuur is, dan koud en ongevoelig te zyn, by rechterlyke uitfpraaken? — dart zich in y Iele vermaaken dagelyks te verloopen en ongelukkigen in den kerker te laaten zuchten, zonder zich hunner of hunnes lots te bekommeren?

'T is zeker een verachtelyk vooroordeel, en echter zulk een, dat de fchande onzer eeuw uitmaakt, te vermoeden, dat elk ongelukkige juist een booswicht zy , omdat

hy

Sluiten