Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL 19

zulks aan de nafpooring van uw gevoelig harte ontglipte) in welken opzettclyken tooi , jonge dochters, by eene gelegenheid als deze, ter ftrafplaatfe hunne gezellen verwachten en hoe de wellustigeri de ontuchtigen daar zullen opzoeken. Men zweert zich daar ter plaatfe liefde, en men pleegt wellust , daar ©ngelukkigen lyden — daar menfchen derven !! Hoe zeer zyt gy bedorven ó zeden! en gy, heilige bedoeling der openbaare draffen, hoe zyt gy vernietigd! Een enkel menfchenvriend keert, met nedergeboogen hoofde, weenende te rug — weent eigenlyker over den aanfchouwcr dan over den gedraften, en wordt, in zyne diepe overdenkingen , door eenige losbandige gezellen gedoord , die hem , met verwildering, vraagen , of men , ter aandaande weeke, niet den een of ander zal ophangen ?

Thans is de ellendige dood. Zyn hgchaam ligt , met gebroken beeneren, op hetfehavot. Bloed en doodzweet druppen van zyn verbleekt aangezicht, Zyne oogen zyn verkeerd in het voorhoofd en de tonge dringt affchuwelyk door de gezwollen lippen.

Welaan myn zoon; laaten wy dit lyk naderen. Zie , met ernst en onverfchrokken B » ooge,

Sluiten