Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao DE R.OOVER

ooge, naar den ongelukkigen; doe dit, bid ik u en geef acht op het geen ik zal zeggen.

Dit mensch was , even als wy, naar Gods beeld gefchapen! Hy hadt eene moeder, die hem, gelyk u de uwe , met fmerte voortbragt. Een kind zynde, was zyn onnozel lagchen de vreugde zynes vaders, gelyk het uwe de myne geweest is. In zorge en kommer bragt men hem op. Hy leedt honger en dorst — verdroeg hitte en koude — fleet het deerlykfte leeven, dat men kan flyten en ftierf den ellendigften dood. Deze gebroken arm , myn zoon, ware hy niet de arm van een roover, zou, op het fchavot zelfs, in myne oogen nog eerwaerdig zyn. Deze beftuurde voorheenen den ploeg en verfchafte toen onderhoud aan den ledigganger , die paleizen bewoonde, en zich luttel des noodlots zynes medebroeders bekreunde, wanneer hy, ten maaltyde gezeten, zo veel vcrzwelgde als noodig zyn zou ter onderhouding van honderden. Ik poog den roover noch den burger, die, door wandaaden de gemeene rust ftoort, te ontfchuldigen. Zekerlyk was het vonnis van den rechter billyk. Naar den letter der wet was deze misdaadiger een kind des doods.

Met

Sluiten