Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL. ai

Met dit alles blyft hy een mensch, die ons medelyden mag vorderen.

Wanneer wy de verborgen gefchiedenisfen der menfchen, dikwyls zo zeer beneveld door den uiterlyken fchyn, eens in den grond kenden-; wy zouden menigmaalenby den graf kuil eenes misdaadigers ftil ftaan , en, by zyn dor gebeente, traanen der menscheid over zyn deerlyk lot ftorten.

De naam van den misdaadiger, dien wy thans befchouwen , was Matthys. Zyne ouders waren arm doch eerlyk. Zy onderweezen hem , zo veel zy konden, in de leere van den kristelyken Godsdienst; en hy zelfheeft my betuigd, dat hy van deze zyne ouderen meer dan van zynen dorp leeraar geleerd hadt, door dien deze , een fterk en gezond man zynde, zyn byzonder behaagen meer in de kroeg vondt dan in iets anders ; en uit dien hoofde het onderwys der kinderen zo bekrompen maakte als men zich kan verbeelden.

Zeven jaaren oud zynde, moest hy reeds, als een jonge, in het dorp, waarin zyne ouders woonden , de ganfen hoeden , en leedt, geduurende dé herfst en wintertyden , wanneer hem de armoede noopte , barrevoets

Sluiten