Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öo de KERKER.

menfchen , die in kommer en ellende omkomen;, tot dac myne verlangende ziel het Hof m vues ligchaams met dat myner broederen laat vereenigen.

In duistere fchaduwen aan eenzaame oevers wil ik des ftervcndensbeeld aan myne ziele vertegenwoordigen — in het oog , waarin de glansch des leevens is uitgedoofd , de waare onfchuId,en de rust der deugd op de doodkoude lippen zoeken te leezen. Menfchen , door menfchen veracht-de verwondering der engelen wil ik zien. Broeders, door broeders ten fchandelyken dood verweezen en , onder geweldige folteringen van het verfmaadligchaam, by het genot echter van het gunflig aanzien en de ontferming des euwigen , wil ik my voordellen ■ zulk eenen ongelukkigen, die,

naar den kerker gefleept , buiten allen byfland

en vrienden in boeien gekneld ligt den

ongevoeligen en onaandoenelyken rechter voor zich ziet en, even als een bloem , die verlept en verwelkt, door kommer en ellende vergaat. Indien dan dit voorwerp niet bekwaam is , heete traaneh uit myne oogen te rukken en zich voor euwig in myne ziele , als in marmer, te' etfen , dan wil ik den goeden God bidden,

dat

Sluiten