Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERLEIDING. 71

keerde in de wooning van haaren vader te rug. Sedert lang was zy reeds van haare ouderen beroofd, en woonde in derzelver hutte by een broeder, die, een woest en eigenzinnig mensch zynde, deze gelegenheid zeer greetig aannam, om zich van deze zyne zuster te ontdoen. Na dat hy haar, op de hardfte en gcvoeligfte wyze , met verwytingen hadde overlaaden, jaagde hy haar de deur uit. Zonder vrienden, zonder byftand verlietze , met drift , dezen rampzaligen landftreek en hoopte, medelydender menfchen elders te zullen aantreffen.

Ondertusfehen naderde het uur haarer bevalling, en niemant wilde een onbekend fchepzel, zonder geld en goed by zichneemen. Zy zag zich genoodzaakt , zich eenige weeken, met brood en melk , dat zy van huis tot huis bedelde, te onderhouden.

Ten laatften komt het beflisfend uur. Lotje bevindt zich in den ftaat eenerbaarende vrouw. Verlaten van elk — verre van alle menfchely. ken byftand , lag zy , uitgerekt , onder eene dennenboom, door wiens lommer zy tegen de ftraalen der zonne bedekt werdt, en wachtte haar aanftaand noodlot af.

Hier nu, in dezen ftillen afgezonderden ftreek, E 4 daar

Sluiten