Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KERKHOF. #t

waartoe zullen my deze overdenkingen langer bezig houden... Veel liever wil ik de doodclyke lampe in de hand neemen, en,byderzelver flauw geflikker, de graven, die dit kerkhof vervullen, befchouwen.

Gedoog , 6 gebeente myner ontzielde broederen , dat ik u , een weinig tyds, het licht dezer flauwe lampe ontneeme ! Ik doe het uit geen weêrzin of moedwil — met u bekender te worden is myn oogmerk. Hoe menig graf verflrekt hem, die het zelve met ernst bezichtigt , tot een leerzaam boek!

wilieald icrüm.

Hier ligt wilibald krum, een goeden rechtfchapen man. Ik breng my te binnen, dat ik hem gekend heb. Een ryk gebuur, die met den amtman des dorps wel ftondt , deedt hem zyne landhoeve verlaaten. Hy poogde

zyn recht te doen gelden te vergeefsch

echter, want zyn zaakbezorger ftondt wel met dien rechter. Beide moest hy des niettegenftaande betaalen ; kort na deze behandeling ftierf hy, in verdriet en armoede.

Eerlyke landman , in het ftof der aarde moet gy zacht rusten ! Wensch nimmer in deze gewesten wedertekeeren. Gy zoudt , hier of F elders,

Sluiten