Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 a

HET K E R K II O F.

elders, nog rechters en zaakbezorgers kunnen vinden , die u , op nieuw , van verdriet deeden fterven.

j o h a n nilk.

En hier! wie of in dit graf ligge? Hoe! gy reeds geftorven!... Gy, die nauwelyks den ouderdom van vier en twintig jaaren bereikt hadt! Waarfchynelyk zyt gy aan de ftrafoeffening, die gy van wegen den amtman des dorps , toen u de uitlpraakdcr wet tegen zyne geweldenaaren zou beveiligen, ondergaan moest, geftorven. Zachtelykbefchyne de maan uw graf! Goede Jongen,welke nuttige dienden zoudt gy uwen vorst nog hebben kunnen toebrengen !... Heb echter geen berouw , dat gy uit deze waereld verhuisd zyt.

johan heft en zyne vrouw, ó ! Dit paar menfchen ligt, federt een geruimen tyd,in dit graf. Op zekren tyd was ik by de?e eerlyke luiden ter boerenkermis. Hunne gulle gastvryheid perstte my toen traanen uit myne oogen.

God vergelde het u , goede menfchen! Rust hier in vrede!

thomas h u h n.

Hoe! eerlyke kwaaddoener! is uw gebeente

even-

Sluiten