Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H ET KERK H O F. 83

evenwel ook nog op dit kerkhof gebragt? Eens wilde men u de rust des grafs ontrooven , om dat gy u zeiven het leeven benaamt. Arm mensch ! de oorzaak uWes doods is my niet onbekend. Zekcrlyk zoudt gy nog leeven, indien uw knecht uw bed nietgefchonden —de amtman den fchender niet hadde bygeftaan en geholpen.

Dood zynde, blyf in dien ftaat —— beteren ftaat kan ik u niet toewenfchen.

SYLVEST RUHE.

Arm mensch! hoe droevig was uw noodlot! Onfchuldig waart gy vyftien maanden lang gevangen, en ftierft, zo dra gy de vrye lucht weder inademde. Hoe gaerne wilde ik, dat uw rechter, in dit uur van den middernacht, nevens my, by uw graf ware, ik zou hem, even gelyk Hamlet den koning , onder de oogen zien en uit eiken gelaattrek acht op uw hart geeven. Meent gy, Sylvest, dat hy traanen der genisten op uw graf zou ftorten ? Zo hy dat deedt , waarlyk uw lang gevangen zitten zou te verdedigen zyn. Indien hy, met angstval* ligen gemoede , van uw graf vloodt;... . dat vlieden zeker zou een bewys zyn van zyne F a mis-

Sluiten