Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KERKHOF. 89

ieheen , of de hond medelyden voor my gevoelde. Met eenen flag velde de amtman den hond neder ; en wierp my in woede van de trappen af. Ik vergde, geheel bebloed en afgemat zynde, om niets, dan een weinig water; men zal het u geeven , riep de vrouw , en wierp my een nap met vviil water over het

hoofd. —

Ik ben niet inftaat myn Heer, u van dit voorval meer te vernaaien. Myne zwakheid gevoele ik vermeerderen — myn einde naderen. — Ik geraake buiten my zeiven. ... Goede

God! ■ erbarm u myner ziele! Ik

nerf.

Zyt gy indedaad dood ?.,.. Ik kan u uiet

genoeg in het aangezicht zien. Myne

lamp verflauwt. Kom, ik zal u van deze be-

graafplaatfe vervoeren door hulpe van het

maanlicht befchouwen.... Zyne hand is geheel koud zyn gelaat is bedorven —

ik voel geen polsflag. Zyn adem gaat niet

meer. Hy is, buiten twyffel , geftor-

vcn... Ik wensch u geluk geluk met

deze uitkomst vriend! —— Gyzytuwlydente boven.

Dan , hoe zal ik nu met uw ligchaam te F 5 werk

Sluiten