Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<?4 DÈ ACTE VAN

ge kalmte myn er ziele te ftooren , of my die laatenheid van geest , waarmede ik dien geheelen afloop van dingen zou afwachten , te ontneemen. Op het getuigenis van myn hart afgaande, , is angst het deel niet van den rechtfchaapen mensch, en alzo kan my in deze waereld niets, dat eene onfterffelyke ziel kan doen fidderen, ontmoeten.

Wanneer in het ryk der natuur eenegeheele verwoesting plaats vondt , zou ik kunnen juichen, en de koningen toeroepen. 6 Gy, die bevel voert over duizenden , waarom zoekt gy u tegenswoordig te verfchuilen? Laaten uwe legerbenden thans optrekken ; en trekt tegen de ftarren des hemels ten ftryde. Vecht met

snftuimige comeeten. Gysftlt de ftorm-

winden, wanneer zy de lucht fcheuren en fle-

den 't onderst boven keeren. Daardoor

zult gy aanzien in myne oogen verkrygen. Ik zal u groot noemen — u den naam geeven van helden... Hoe nu!... Blvft gy terugge ? Beeft gy ? Zyt gv dood en verwoesting niet gewoon ? Wanneer gy flag levert , fneuvelen dan niet duizenden voor uwe oogen ?.. Dat alles betekent niets , by dit vergeleeken.

En-

Sluiten