Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITSTEL. 102

Een toeval ondertusfehen , dat men niet vermoed hadt , verydelde alle vleiende vooruitzichten.

Langs flingfche wegen wist de graaf een acte van uitftel te verkrygen , waardoor zynen fehuldeisfchcren belet werdt, hem , binnen den tyd van vyf jaaren, te ontrusten.

Helaas! van welke nuttigheid was nu onze behaalde zegepraal in het gerechte ? Wat baatte ons het vonnis der gerechtigheid in dit toeval? Indien wy, behoeftige fchuldcisfchers! insgelyks aclen van uitftel voor de dringendfte menfchelyke nooddruft hadden kunnen verwerven , hoe gaerne hadden wy den graave de verkreegen

acte niet gegund? Wat ftondt ons te

doen ? —— Wy weenden en klaagden ——— maar te vergeefsch zochten wy hierin onzen ïoevlucht.

Door honger en verdriet fleepte ik een ellendig leeven naar het graf. Dikwyls begaf ikmy naar het goed van myn fchuldenaar , en bad hem om geene andere gifte dan een weinig van dat voedfel , 't welk hy zyne honden deedt voorwerpen ; doch ik keerde onverhoord tel keus te rugge.

Etn vreemdeling, en vriendeloos zynde, hadt G 3

Sluiten