Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïio DE SNOODE ROOVER, EN

Cecilia lag nog in bezwyming , toen haaiman , in den morgenftond, van den molen, werwaard hy gegaan was , terug kwam, en haar. benevens haare kinderen , in dezen beklaagenswaerdigen tocftand aantrof.

Simon maakte terftond de gebonden los, riep om hulpe en bragt, na het aanwenden van zeer veele moeite , zyne vrouw weder inftaat, om , hoewel in deerelyken toeftand , teken Van leeven te geeven.

Het duurde niet lang , of het gerucht van dit voorval kwam den fchout van dien landftreek ter ooren.

Hetzelve gaf hem een onuitfpreekelyk genoegen. George, riep hy tot den boeienknecht, alles is nu zo als het behoort. De kacrcl, die wy in onzen magt hebben, is, zonder twylfcl, een der booswichten, die dit ftuk gepleegd hebben. Hy moet , buiten alle bedenking, ge,hangen of geradbraakt worden. —— Aldus fpreekende, wandelde hy irizyn vertrek, eenigen tyd op en neder, trok zyn zakboek uit, en fprak vervolgends : zie eens , wanneer deze kaerel zal opgehangen worden, waaraan ik niet twyffel, dan is hy waarachtig de negenen-twintigfte, die, terwyl ik hier fchout geweest

Sluiten