Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOG ERGER RECHTER. txt

weest ben, het leeven verliest. Het is my eene onuitfpreekelyke blydfchap , dat 'er geen fchout in het land is, die, zo goed als ik, met fchurken en fpitsboeven kan omgaan. Ik vertel u geene praatjes.... Laaten wy ondertusfehen door fnappen geen tyd verliezen. Wy moeten ons haasten. Men zegt, dat de boerin gevaarlyk ziek is. Mag ze Hechts zo lang leeven , tot ik haar ondervraagd hebbe , laat ze dan derven wanneer ze wil, want, zo ons dit bewys kwarne te ontbreeken, zouden wy den kaerel niet aan de galg kunnen brengen.

Cecilia, van haare kinderen omringd, lag te bedde, toen de fchout en zyn amtfehryver intraden. Zy beklaagde zich van zwaarehoofdpyn en vermocijing. Weg, riep de fchout, weg met die grillen —— weg met de kinderen , of ik fmak , den een na den ander, de deur

uit. Hier zet hier fchielyk een tafel

maak de venfters open ; men zou van dampen hitte in zulk een hol wel verdikken. Dit gezeid hebbende, zette hy zich voor het bed dier ellendige vrouw neder, ondervraagde haar naar den toeftand des voorvals , en fprak met zulke verheffing van ftem, dat de arme zieke vrouw veelligt liever haare berooveren dan dezen fchout

gezien

Sluiten