Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOG ERGER RECHTER. n5

oordeelde Cecilia in eene boete van zes honderd daalders.

Om dit gevorderd geld op te brengen, was Cecilia genoodzaakt, benevens haaren man en zes kinderen , haare hoeve te verlaaten. Men verkocht die en 't geen die arme vrouw nog mogt bezitten gerechtelyk, en de zes honderd daalders, uit denverkoop dier dingen genomen zynde, ftrekte het overfchot ter betaaling van zodanige gerechtskosten, a!s daarop liepen*

Kommer en ellende benamen Cecilia wel haast het leeven. Haare kinderen, in de uiterlte armoede gevallen, van allen byftand ontbloot, cn zonder eenige opvoeding, moesten dooien en dwaalen, en alzo werden dezen, die goede leden der maatfchappy zouden geworden zyn, ellendige menfchen en bedelaars.

Simon , oud en krachteloos geworden, raakte geheel buiten ftaat, om het zwart brood, waar by hy te vooren geleefd hadt, langer, met eigen handen, te winnen. Hy bedelde langs de huizen om het zelve, en ftierf ten laatften, nedergevallen voor de deur eenes ryken , van koude en nooddruft.

De voorbyganger zag den dooden mensch, met oogen, ftokftyf ten hemel geflagen, als H a had-

Sluiten