Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ECHTSCHEIDING. Iai

met k\yy,iende aandoening, aan den eerlyken en rechtfchapen jongen, en taalde weder naar zyn byzyn.

Het gebeurde nu, dat Rofalie, by zekeren avond, naar het ruisfchen der beek luifterde, en allerlye gedachten in haare ziel opkwamen. Haar vader, die een oud eerwaerdig man, en in deugdoeffeninggrys was geworden, overvalt haar op dien tyd. Rofalie, hem gewaarwordende , ftaat op, valt hem» om den hals, en kan zich niet wederhouden in het ftorten van heldere traanen.

Rofalie was een goed meisje vroom en

deugdzaam. Alles wat in haare ziele om<nn°geene gedachte,hoe geheimaartig,uitgezonderd, alles ontdekte zy haaren geliefden vader, en bediende zich van zynen welmeenenden raad in alle de overweegingen en bedoeling van haar harte.

o. Myn vader, riep ze, hem om den hals vallende, het zou misdaad van eene onvergeef-

feiyke natuur zyn my zelve zou ik het

althans niet vergeeven, indien ik eenig geheim myner ziele voor u konde bedekken. Altyd

zyt gy myn weldoener geweest altyd myn

leidsman, myn vriend, van myne geboorte af H 5 tot

Sluiten