Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

ROSALIE OF DE

tot op dezen tyd toe, en gy zult voor uwe Rofalie , dien zelfden weldoener , leidsman en

vriend blyven. Ik voele, ó myn vader ik

word eene hartstocht in myn binnenftc gewaar -» eene hartstocht, die ik te vooren nimmer gevoeld hebbe — ik bemin ... Carel is net voorwerp myner liefde. Gy kent hem oordeel, lieve, bestevader, oordeel over dezen ftaat van myn hart—- verlaat, 6 verlaat uwe dochter niet in dezen zorgelyken tyd! Nimmer behoefde ik uwen raad nimmer uw

doorzicht zo zeer als nu.

Goed meisje, gaf haar de oude vader ten antwoord, altyd waart gy de vreugd mynes

leevens gygingt myne verwachtingen te

boven, en,u ziende, gevoelde ik den last des oudcrdoms niet meer. De hemel wille u voor uw edel harte beloonen, gelyk hy daar voor kinderen, die hunne ouderen lief hebben, beloont !... En , zo bemint gy dan myn

lief meisje? Gy bemint dan en verkiest,

hier in, uw vader ten raadsman? Lief kind, hoe weinig gelykenu de meisjes dezer tyden! — meisjes, die haare ouderen fchuwen, koppelaarfters tot raadvrouwen neemen, en liefdelangen met onbezuisden aanflaan... Maar uwe

liefde

Sluiten