Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ECHTSCHEIDING. 125

In zulk een gewest leefde Rofalie, die zich tegenswoordig voor het gelukkigfte meisje van de waeicid hieldt. Zy liep gelyk een pyl door de hand van een Scytisch boogfchutter gefchooten, naar den vriend haarer ziele, en openbaarde hem alles , wat tusfchen haaren vader en haar was voorgevallen.

Carel geraakte , door deze tyding, in de opperde vervoering van blydfchap. Hy dankt den hemel, terwyl hy Rofalie aan zyn hart drukt, en dat hart van vreugde en tederheid overvloeide.

Hoe veel ondertusfehen kan een enkel uur voor de oogen der menfchen bedekken s en hoe veel hangt dikwyls van een eenig oogenblik af! Voor een kuisch huwelyk zou de bruilofttafel reeds vervaerdigd ~ het echtaltaar bereid worden. Weinig tyd zou verloopen en Rofalie zou de echtgenoote zyn van Carel, Welk geluk —~ welke verwachtingen — welke vooruitzichten van zaligheden voor deze twee, die zich zo tcderlyk en vuurig beminden!

De onverhoedfche dood haares vaders alleen rukt den bruiloftkrans van Rofalies hairen— ftort het altaar om ver en bluscht de fakkelen van

dien

Sluiten