Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13* ROSALIE OF DE

over opgave en nalaatenfchap van den vader zyner vrouwe.

Die fuoode voogd ondertusfehen*, door zy* nen nog fnooder geeftelyken gerugfteund, ontwierp de zwartte aanflag.cn tot ongeluk van Rofalie.

Onderricht zynde, dat Carel en zyne vroitw door een proteftantseh geeftelyken in den echt waren verbonden, vervoegde hy zich by het geeftelyk gerechtshof , om deze daad , als ftraf baar, te zien veroordeelen. In dat gerechtshof onderzocht men de aanklagte en verklaarde het huwelyk onwettig. De voogd zog: terfhond hier van een geregeld vonnis in handen te krygen, en, daar van voorzien zynde , maakte hy zyne klagte voor den waereldlykcn rechtbank, met die uitwerking, dat Rofalie geboodeu werdt, zich van Carel te fcherden.

Zo weinig Carel en Rofalie zulke eene uitfpraak vermoed hadden, zo verfchrikkelyk was de uitwerking van dezelve op het hart dier gelieven. Traanen, omhelzingen en klagten waren alles, waartoe deze ongelukkigen, geduurende dezen deerlyken tyd, hunnen toevlucht namen. Zy beflooten , tenlaatflen,

goed

Sluiten