Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 ROSALÏEOFDE

liet eenige perfonen by Rofalie5om haar te bewaaken.

Den morgen , hier" op volgende, bragt men Rofalie, onder geleide, naar de wooning van den geeftelyken. Alle toerusting tot eenen anderen echt was daar ter plaatfe in gereedheid. Bernhard, de zoon van den brouwer, wachtte daar op zyne bruid _ R0falie moest met dien ellendige., mensch worden verbonden. Welke voortellingen zy ook maakte-hoe veele traanen zy vergoot - alles was te vergeefsch.

Men fleepte haar naar den altaar greep

met geweld haare hand en de geeftelyken fprak • den echtelyken zegen. De getuigen van deze deerlyke plechtigheid waren de voogd van Rofalie en de vader van Bernhard.

En alzo is nu Rofalie de vrouw van Bernhard — de vrouw eenes mans, voor wien haar hart fchuwde. En wie zal nu tegen de wettigheid dezer verbinding iets kunnen inbrengen ? De verkochte handen van Rofalie liggen in yzeren ketenen. Hier zyn harten , die eikanderen zo teder beminden, en zo naauw vereenigd waren, van een gefcheurd, en harten, die zich onderlinge* afkeer toedroegen, vereenigd ^_ en dit alles op eene wyze inge!

richt

Sluiten