Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I3Ö ROSALIE OF DE

klaard. Dit alles was, naar den ftyl des rechts, zonder bedenking opgefteld. De rechter, wiens zaak het was, deze voorwaarde in orde te brengen, was de vriend van Bernhard, die hem vyftig ducaaten voor zyne moeite gefchonken hadt.

Vyf jaaren dan duurde de flaverny van Rofalie. Zy vondt,geduurende dien tyd, noch vriend , noch byftand. Sommigen , haares ongeluks kundig , trokken zich het onheil dezer rampfpoedige vrouwe niet aan anderen lieten zich in dezer voegen over haar uit. Hoe ! een roomsch meisje zal zich door een proteftantsch prediker doen trouwen i —. drie jaaren in zodanigen echt leeven!... Weg.' Deze is eene zonde dubbele ftraffe waerdig. Zulke monsters zyn in de maatfchappy niet te dulden. .. Op deze wyze oordeelt het gemeen, dat liever ten na- dan ten voordeele van zyne naasten fpreekt , en alzo was Rofalie het voorwerp der boosheid en van het vooroordeel.

Eindelyk,na volle vyf jaaren in dezen ellen? djgen ftaat te hebben doorgebragt, gelukte het

Ro-

Sluiten