Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEUGDZAAME ZELFMOORDER. 149

zelden eenige kroegen of herbergen. Hy was een getrouw kerkganger, en is nooit , om het pleegen van eenige misdaad , voor den rechtbank verfcheenen. 'ï zal een jaar zyn geleeden , dat deze man drie zyner melkbeeften en twee paerden verloor. Dit verlies ftelde hem, voor de eerftemaal, buiten ftaat, om, zynen landheer te betaalen. Hy badt om afflag of uitftel ? Zyn heer wilde en koude zyne bede niet inwilligen. VeeJligt kent gy den heer van dit dorp —■ den jongen baron N. Zyn vader was een der voortreffelykfte heeren, en even zo goed als zyn zoon flechtis. Zyne verteeringen gaan zyne inkomften te boven , en hy , die ecrtyds een zoon was van de grootfte verwachting, is niets anders geworden dan een adelyk mensch. Zyne grootfche en verkwistende wyze van leeven, is oorzaak , dat hy, in gevallen van tegenfpoed, zyne ondcrdaancn geen den minften byftand kan toebrengen. Uit dezen hoofde moest de goede Philip ongetroost weggaan; en de fchout, ongevoeliger dan zyn heer, doet hem aanzegging , dat , ten ware hy binnen veertien dagen betaalde , zyne hoeve en goed zou verkocht worden. Het zaluniet moeijelyk zyn , een denkbeeld van de droef1\ 3 heid

Sluiten