Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S O P H I È. 161

microscopifche aanmerkingen, over eene mugge , te maaken ? Welke zotheden bragt hy daarna niet voort? — zotheden, die iemand, Van een weinig gezond verftand, niet,zondei moeijelyk te worden , zou kunnen aauhooren. Ik bid u , myne lieve zuster , indien gy ten huizen van deze mevrouw komt , hoed u alsdan toch voor heertjes van dezen ftempel. Zy bezitten niets , dan een zeker handboek , te famengefteld uit vloeken en betuigingen , die z'y , God Weet het , uit welke- oude ridderhiftorie , by een verfameld , en in het geheugen geprent hebben ; en waarvan zy zich bedienen , zo wel by de geringde deerne , die ze ontmoeten , als by vrouwen van den aanzienelykftcn rang. Zy vleien beide , en alles is by hun.goddelyk, vemikkelyk, betoverend; alles willen zy aanbidden ' maar hartelyk

liefhebben! neen , lief hebben kunnen

deze helden niet Ook zyn ze verwaand

genoeg , zich te verzekeren , dat elk meisje, zo dra zy hetzelve alleenlyk aanzien, iet aanttikkelyks in hun moet gewaar worden. Lieve Sophie! ik fmeek u - ■ denk toch , ó denk toch altyd aan onze beminde ouderen ! en wanneer uw hart eenmaal voor liefde , tot L eenig

Sluiten