Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOPHIE. 167

my, dat ik myn man hierover aanfpreeke! Hy zou reekenfehap myner uitgaave vorderen. Op wat wyze kan ik u helpen ? Zyt zelf myn raadsman.

Schoonde , engelachtige graavin , riep de booswicht , indien gy alleenlyk genegen zyt, my te helpen, wil ik u een middel aan de hand geevcn. Warneer gy my waarlyk lief hebt, zult gy het te werk ftellcn. Zo gy het niet wilt te werk ftellcn , dan hebt gy my nimmer bemind ; en in dat geval zou ik my voor het

hoofd fchieten ik zou... Wat, riep de

graavin, wat zoudt gy dar. uitvoeren? — my

verlaaten neen , myn lieve baron «— dit

jüet ik wil alles doen fpreek alleen. ... Gy hebt zilver en kleinodiën ■

dezen moest gy tot geld maaken... Maar myn man ? ... 6 Uw man , was het antwoord, dien willen wy een rad voor de oogen draaien.Voor het uitkomen, heb ik myne uitvluchten by de hand. Gy moet , zo dra die dingen verkocht zyn, Sophie, die dat alles onder haar opzicht heeft, met den roof derzclven befchuldigen onmiddelyk , daarop uit uwen dienst zetten, of in hechtenis doen neemen , en dan zal 'er geen haan na kraaien.

L 4 Och

Sluiten