Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERLYK SCHOOLMEESTER. 1S1

ding, als noodzaakelyk in den gcmeenenlandman onderftcld? Waar ter plaatfe bewystmcn den man, die geroepen is, om kinderen voor den burgerftand opteleiden , die achting, welke zulk eenen man , met de daad, toekomt? Hoe dikwyls moeten zy , die 't beste ter onderrichting gefchikt zyn, in kommer en ellende vergaan ; terwyl men de onkundigften ca flechtften onder de menfchen , ter opvoeding van kinderen, aanftelt en beroept!

Juist nu zou Philind de man geweest zyn, die men zyn moet , om de onderwyzing van kinderen, uit eene gantfche gemeente op zich te ncemen —— denzelven rechte grondbeginfeleu van godsdienst — kunde nopens zedelyke plichten van onderdaanen tegen hunnen opperheer, omtrent zich zeiven en medemenfehen , inteboczemen -— om hen heldre bevattingen der natuur en het land , waarin zy woonden , te geeven. Eii op dit alles leidde by zich ook toe: dan welke gevolgen hadt, in dezen , zyne onderneeming ? De rechter , of fchout van dien landftreek was een zeer onbefchaafd mensch. Jachthond en wynvlcsch, waren de ecnigfte voorwerpen , naar welken hy verlangde. De geestelyke dier plaats, was M 3 zelf-

Sluiten