Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï'3a HET NOODLOT VAN EEN

zelfbelangzoekend, Hy hieldt zich blootelyk met den omflag zyner huisfelyke zaaken op, en kende geen ander genoegen ter waercld, dan het geen hem geldzak en mestvee konden aanbrengen. Beide waren zy tegen Philind ingenomen. Op gelyke wyze haaten de onweetenden en fnooden die menfchen , welken zy voor rechtfehapen moeten houden, en echter niet gezind zyn,'voor zodanigen te erkennen.

De geeftelyken Helde de taal- en fchryfkun* de , welken Philind zyne leerlingen wilde onderwyzen, onder de kettereien; 't geen de reden was , dat hy , weldra , tegen Philind , openlyk , op den predikfloel , begon uitter vaaren op die plaatfe, waar men de waarheid behoorde, te lecren , en aantedringen op broederlyke liefde , ter aanleidinge tot alle

kristelyke deugden op die plaatfe , waar

men het cuangclic, wiens grondwetten de Hef, de voor God en de liefde voor deu evenmensch zyn , verkondigt. Hier werdt het heiligdom des tempels , door de fnqödfte lasteringen vcrontwaerdigd, en door den mond des prieflers , die menfehelyke verzoening moest voovHellen, haat tegen menfchen aangezet. Philind wordt

hier

Sluiten