Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS6 HET NOODLOT VAN EEN

Dagelyks kwamen de arme fcboolkinderen, van hunnen meester , die zy hartelyk liefhadden, beroofd , voor de deur van den fchout, terwyl hunne onfchuldige (temmen , om het wedergeeveu van den meester aanhielden. De fchout , ongewoon , naar de ftemme der onfchuld te luisteren ^ liet deze kinderen, by bei. haaling, van zyne 'deur jaagen. Telkens kwamen zy evenwel weder , tot dat de fchout, om van het gefchreeuw en gekerm der kinderen ontflagen te worden , eenigen derzelve» liet opfluiten,

Philind, ondertusfehen , onderging zyne ftraffe,met een bloedend hart. Weinige dagen na het ondergaan derzelve, ftierf hy van hartzeer en (inerte. Na zynen dood , maakte de geeftelyke groote zwaarigheid, om het lyk dezes mans op het kerkhof te laaten begranven • echter gefchiedde dit nog, zynes ondanks.

Men gaf daarop de fchoolmeestersplaats , door den dood van Philind opengevallen , aan eenen anderen. Deze was een kluifenaar, die in eene nabuurige woesteny zich hadt opgehouden. Hy was te vooren koetfier by zekeren graaf geweest , door wiens voorfpraake ,

hem

Sluiten