Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïS8 HET NOODLOT VAN EEN

heid gevoelen, nademaal u nimmer de gedachten , dat gy tot hooger einde beftaat , invalt.

Hoogere plichten , dan die gy u voorftelt , kent uw hond zelfs, die uwe kudde bewaakt. Hy eet , zo gy wilt , met u van die kudde, hy legt zich , even als gy , op een leger van fchaapenwol: maar hy waakt tevens, om hem, door wien hy onderhouden wordt , voor den aanval te beveiligen. Gy , ondertusfehen , komt hierin by hem zeer verre te kort. Gy legt u niet toe, om ongelukkigen , over welken gy gezag voert, gelukkig te maaken.

Gy gedoogt, dat ze, het zy door ongeregelde hartstochten, het zy door onyerftand, tot aan den oever des verderfs naderen; en dan, wanneer alle middel ter hunner redding voorby is, dan klaagt gy die ongelukkigen, uithoofde van bedreeven wandaaden , waartoe gy rampzalige den grondflag gelegd hebt, ten rechterlyken hove aan,... Legt uwe bedieningen neder, en leert menfchen worden, voor dat gy dezelven weder aanvaart. ., Wanneer gy gevoelige harten zult bezitten, gaat dan heen en voert gezag over menfchen.

Gelukkig mogen wy dien landftreek noemen, Waarin een rechtfehapen mensch, als rechter,

ge.

Sluiten