Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROSENWALD. ü23

Rofenwald , anders de gevoelige — de goed-

aartige de medelydende man , wordt nu

door de liefde geteifterd , een fluipmoorder! Valcour werdt de uitwerking van het vergift gewaar , en door doodelyke ftuiptrekkingen overvallen. Hy ontboodt zynen rechter , cn verzocht alleen, dat het hem mogte toegedaan worden , nog eenmaal zyne echtgenoote te zien. Rofenwald zag reeds de doodverwe op het gelaat des gevangens. Hy zag den onfchuldigen lyder, en zyne ziele ontwaakte<we* der in aandoening, als uit eenen diepen flaap. Nu kwam hem zyn misdryf, in de affchuwelykfte gedaante , voor oogen. Zyne ziele ge. voelde alle de aanvallen van een ontwaakt geweeten. Eleonore kwam in den kerker, envieL fchreiende op haaren gemaal nede.x. Spraakelooze droefheid was een kenmerk van de fterke fmerte haarer ziele , terwyl de traanen, onophoudenlyk, lang* haare wangen uederbiggelden. Eindelyk, haare oogen door den donkeren kerker heenflaande , werdt zy Rofeu wald, die, met een verfcheurd harte, alsecu misdaadiger , voor haar ftondt , gewaar. Veinsaard , riep ze , wat doet gy in dezen donkeren fchuilhoek ? Kom ten voorfchyn —-

be

Sluiten