Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T.

ftty zeiven verkeer en, om van de armoede myner' verdiensten niet overtuigd te zyn, en in vol/lagen vyandfchap myn cara&er oefenen, om dit niet te durven belyden. Tot het een ben ik niet onachtzaam — tot het ander niet wreed genoeg. Zeer verre is het 'er echter van daan, dat iemant, die van zedelyke fchoonheden ontbloot is, eenigen invloed op myne achting zou kunnen bebaalen* Het zuiver en best gedeelte van het menschdom is' het voorwerp mijner eerbiedige achting; het overig, zo ik het al niet onoplettend kan voorbygaan, haalt my tot ontferming of geduld over.

Indien ik, onder het voor/lellen dezer aanmerking , myne pen aan myn hart betrouwde — in- dien ik utve nederige wyze van denken uit myn gezicht plaatfte, of dien grondflag , waarop uwe waare verdienften zo onwankelbaar rusten, onbefchouwd liet en my eigenlyk tot uwe maatfchappelyke en zedelyke rechten mogt bepaalen, hoe gaerne, hoe natuurlyk, en uit welk een echt beginfel van waarheid, zou ik, by eene gelegenheid als deze, van uwe verdienften getuigen, en de aan' zienelykfle redenen, waarom ik U H' W. g. b, eene eerbiedige achting toedraag, kunnen aantoo • nenl In uwe daaden waarheid, in myn hart tverreeding, in elk uwer bekenden •— in den min* 4 gum-

Sluiten