Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T.

Waarlyk uwe nederigheid kon nooit belangeloozeP en fchooner uw caracler openhaaren, dan in het aanneemen eener lettervrucht, die groote toegeevendheid behoeft. En is nederigheid , die de eer ft e gift van genade , welke ons God op den weg naar den hemel verleent , mag genoemd worden — is nederigheid , die haare geboorte en invloeden van God en den Godsdienst ontfangt, de aêloude, leevendige bron niet, waaruit alle andere deugden vloeien, en door welke alle menfchelyke verdienften dien luister 5 waar door zy als zodanigen erkend worden, moeten ontfangen, in het byzonder by zulken, die ter waereld komen, om het lot eener uitmuntende geboorte te verdienen? — Is zy de vooraffchynende ftar van den dag der deugden — is zy de ziel niet van al wat goed — wat lieffelyk is en wat wel luidt?

Het heeft U H. W- g. b. behaagd, dit werk in uwe hoede en als een openlyk teken myner hoogachting te ontfangen. Ik weet, wat ik dit aangaande gevoel, en welke verre grenfenmyn dankbaar genoegen , van deze zyde, bereikt. Van den anderen kant wensch ik ook daarom het werk zelf volkomener en minër benadeeld door verbeeldingen, den jeugdigen leeftyd zo zeer eigen- Hier

van

Sluiten