Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi VOORREDE.

naar den ftyl en fmaak der tyden, waar in men fchryft, uitgerust, van veel zekerer uitwerking, dan loome en uitvoerige voorftellen van deugd en ondeugd, bevinden.

Wat 'er ook van deze zaake zyn moge, ik zal my van harten verblyden, wanneer men van de zedelyke voorbeelden, die in dit werk voorkomen, voor zo veel de tedere bewerking derzelven de oplettendheid van den leezer kan raaken, het een of ander, dat, ter beoeffening van deugd en zeden, bcvorderlyk is, alleidé Zodra men zal kunnen toefb.an, dat deze tooneelen niet ten ecnenmaal ongefchikt zyn tot onzondige en leerzaame voorwerpen der verbeelding, zal 'er hoop zyn, dat de kracht dier verbeelding, uitderzelvervoorwerpen, genoegzaame middelen, om het hart naar de zyde der deugd over te dringen, zal ontfangen. De werkzaamheden der verbeelding en de vatbaarheden van het menfchelyk hart ftaan in eene zeer nauwe betrekking tot eikanderen. Hoewel nu deze voorbeelden waarlyk met geen ander oogmerk, dan om der deugd bevorderlyk te zyn, werden opgefteld, heb ik, by het nazien derzelven, maar al te duidelyk ontdekt, dat eene meer doorgaande ernftige bewerking denzelven geen geringen byftand, om aan dat oogmerk regelregter te beantwoorden, zou hebben verleend. Van hier is het, dat myn yver, om, zo veel ik zal kunnen, vergoeding te doen, waar fclmdeverhoeding my

niet

Sluiten