Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xviii VOORREDE.

kingen van eene daadelyke en eene denkbeeldige befchouwing van zaaken verfchillen.

Het eerfte dezer fpelen draagt de caracterhouding eener natie, die, ter zaake van liefde en zelfmoordery, geen volk der voorige of tegenswoordige dagen fchynt te wyken. Geweldige en doorftaande liefde heeft zeker haar fetel onder de Engelfchen, terwyl de losbandige heerfchappy over het dierlyk leeven , ter waereld mogelyk geene buitenfpoorigere zelfraoorderyen, dan onder die trotze ylanders,heeft veroorzaakt of zalveroorzaaken. Het beloop van zaaken en het caracter der perfonen voert 'er den zelfmoord in. Dat ik dien aanmerke als eene daad, die zo na komt aan de fchennis van Gods rechten als eene eenige daad kan onderiteld worden te komen, is zeker; maar zy, die geleezen hebben, wat men, van ouds al, ten behoeve dezer wreedheid en ter verdediging van dezelve heeft durven bybrengen, zullen wel toeftaan, dat het, in dit fpel, myne zaak niet was, lange redeneeringen tegen dezelve voor te draagen.

De uitkomst en hoofdleering van dit fpel vloeit uit die algemeene en zo verbaazend ver vooruitloopende bezorgdheid der meeste — der bedachtzaamfte zelfs en der deugdgezindfle menfchen — bezorgdheid, die, met hoe veele wezenlyke edelmoedigheid en welmeenendheid zy ook worde gebezigd , echter de nadeeligfte befchikkingen over

toe-

Sluiten