Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. xiX

toekomende tyden, perfonen en zaaken kan veroorzaaken — bezorgdheid, waar door men de wyze voorzienigheid fchynt te willen verbeteren, vooruit te loopen of in de hand te werken, dat even zo verkeerd en onbedachtzaam is, als het dikwyls welmeenend en zonder eenig trotz oogmerk gefchiedt.

Van hoe veel belang het zy, eiken dag van ons leeven, door eene verftandige voorbereiding in te wyden, en ons, op die wyze, tot gewoone of zulke voorvallen des leevens, waar op wy eene byzondere betrekking hebben, uit te rusten —hoe roemwaerdig en ten hoogften plichtmaatig men het houde, onze redelyke bezorgdheden verër dan tot ons zeiven uit te breiden, en met een warm hart de tweevouwige belangen onzer medemenfchen gade te flaan, 't is echter zeer zeker, dat wy, in het een en ander opzicht, ons zeiven en anderen ten uiterften fchadelyk kunnen worden, wanneer wy, by zulke verrichtingen, een eenigen flap zetten, zonder ons oog en betrouwen op Gods vaderlyke voorzienigheid te vestigen en zonder geftadige en voorwaardelooze onderwerping van onze oogmerken en wenfchen aan dezelve. By wegwerping van deze bepaalingen, worden onze welmeenendfte bekommeringen en voorzorgen vermeetele aanranders van Gods euwige rechten. Zy fleepen ons buiten de grenzen der menfchelyke bepaaldheid in onmydbaare vergisfingen, ** 2 waar-

Sluiten