Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE, xxin

verbeteren van ons zeiven, met ons hart beginnen.

Eigeliefde, onder den naam van minyver, is de hoofdtrek van het tweede dezer fpelen.

Deze is eene vry algemeene, maar ook eene vry algemeen kwalyk gekende en kwalyk gewende drift. Zy is van eene geweldige, diepgewortelde begeerte, om onszelven boven alles wat buiten ons is te begunstigen, afkomstig, en wordt door eene trotze en valfche verbeelding van onze ligchaamelyke of geestelyke hoedanigheden onderfteund. Naar maate wy ons in hooge waarde houden,naar maate oeffent of kan zy haare geweldige krachten oeffenen, en hoe dwaazerdeverbeeldingis,diewy van ons zeiven voeden, hoe onbezuisder en volftandiger zy gebruik weet te maaken van die naare beweegingen des harte, waar door de reden verduisterd en onze boezem met wantrouwen en woede vervuld wordt. Een minyverig mensch ver Haat zich de kunst, om anderen lief te hebben, in het geheel niet. Hy is voor geene verbindenisfen ter waereld gefchikt. Hy kan nooit onderfteld worden, vroom en Godsdienstig te zyn, wat hy zich dienaangaande ook inbeelde — wat hy vertoone. Daar toe is kennis en een waar nederig gevoelen

van ons zeiven daar toe is anderen hooger,

vroomer, fchooner of beter dan ons zeiven te houden — daar toe is goed betrouwen en gelyke eerbied voor de geringfte gaaven onzer medemenfchen , ** 4 ge-

Sluiten