Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE, xxv

'hébben, dan wel het eerfte of tweede gegrond. Om caraclers , zo als zy in dit fpel voorkomen , te vinden, behoefde ik my niet verër dan myn vaderland te begeeven. Leg de hand op het gevveeten , en gy zult my toeftaan , dat men dikwyls een pogchend gebruik van eerbied en hoogachting voor onzen Godsdienst weet te maaken, wanneer die vertooning het tydelyk aanzien of ingebeelde voorrechten begunftigt; en dat men over geene zaaken fchier gereeder heen ziet dan over de huishoudelyke inrichtingen van den kristen-Godsdienst, wanneer de Item der ftaatkunde of die van zogenaamde waereldfche grootheid dezelven afkeurt. Maar gy zult, zo ik hoope, ook zodanigen zyn en zodanigen kennen, die, om niets ter waereld, in eene zaak van zo veel belang, als onze Godsdienst, tot in zyne uitwendige deelen toe , mag onderfteld worden te zyn , zouden willen huichelen. Geen onedeler zeker — geen gedrag, dat een redelyk fchepzel, en vooral zulk een, die beleeden heeft kristen te zyn, minër betaamt, dan een zodanig, waar door hy zich alle gelegenheden , om zyn plicht te volbrengen , aflhydt; en dit doet hy, zo dra hy, met betrekking tot den Godsdienst, veinst. Indien dit fpel, ten dezen aanzien, de eene of andere nuttigheid moge te weeg brengen, zal myne ziel door eene zeer groote vergenoeging geltreeld worden.

** 5 Dit

Sluiten